details normontwerp

Documentnummer:NEN 5617:2022
Type:NEN
Commissie:Laboratoriumanalysemethode chroom 6 in verflagen
Commissie naam:390080
Recensie gepubliceerd:maandag 2 mei 2022
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 jul 2022
Contact email:geert.kraijema(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van chroom-6 in monsters genomen van verfsystemen die op bestaande ondergrond zijn aangebracht (bijvoorbeeld volgens OGOS [1]).

Er wordt gebruikgemaakt van een basische ontsluiting, optioneel gevolgd door een clean-up met ionchromatografie. Aansluitend vindt een UV-detectie plaats op basis van een kleurreactie met difenylcarbazide.

De methode is van toepassing voor een concentratiegebied vanaf 10 mg/kg op basis van een standaard hoeveelheid in bewerking genomen monstermateriaal van 40 mg.

De monsterneming zelf valt buiten het toepassingsgebied. Wel worden er eisen gesteld aan het monster. Bij sommige monstersamenstellingen bestaat de mogelijkheid dat er geen valide resultaat kan worden gevonden door de storende invloed van deze samenstelling.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.