Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

In deze koepelnorm zijn de matrixspecifieke aanwijzingen voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib beschreven. Er is aangegeven voor welke elementen en in welke situaties de specifieke normen moeten worden toegepast. Het resultaat van de koepelnorm is de keuze van een methode of een route door een combinatie van methodes die in een gegeven situatie moet worden toegepast om het gehalte aan geselecteerde elementen te kunnen vaststellen.

Categorieën: Milieu
Commissie: Meststoffen (370134)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

NEN 7433 maakt deel uit van een serie van normen, waartoe ook NEN 7430, NEN 7431, NEN 7432, NEN 7434, NEN 7435, NEN 7436 en NEN 7437 behoren, voor de monstervoorbehandeling en de nat‑chemische analyse van dierlijke mest en mestproducten.

Deze norm beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat. Hierbij worden stikstof, fosfor en kalium in een zodanige chemische vorm in oplossing gebracht, dat zonder verdere voorbehandeling (behalve verdunnen en het toevoegen van reagentia) een bepaling van totaal stikstof, fosfor en kalium met instrumentele methoden mogelijk is.

Categorieën: Milieu
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Deze NTA geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland aan de hand van het kwalitatief of kwantitatief beschrijven van bestaande of toekomstige geursituaties door onderzoek aan een of meer van de (geur)relevante aspecten.

Dit deel van NTA 9065 beschrijft de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken. De eisen aan geurmonsterneming en geuranalyse zijn beschreven in NTA 9065-2.

Categorieën: Milieu
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Deze NTA geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland aan de hand van het kwalitatief of kwantitatief beschrijven van bestaande of toekomstige geursituaties door onderzoek aan een of meer van de (geur)relevante aspecten.

Dit deel van NTA 9065 beschrijft de procedures voor onderzoek naar geuremissies. Het betreft hier de uitstoot van (proces)lucht afkomstig uit gekanaliseerde bronnen en bronnen met een doorstroomd oppervlak. De eisen aan de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoek zijn beschreven in NTA 9065-1.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jul 2020
Zie meerZie minder
 

Het doel van deze norm is de monsternemende partij handvatten te geven voor de bepaling van de bijdrage van de bemonstering aan de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve chemische, fysische en microbiologische meetprocedures.

De bijdrage betreft de bemonstering inclusief alle bewerkingen die leiden tot het verkrijgen van het laboratoriummonster en sluit daardoor aan op de bepaling van de meetonzekerheid voor laboratoriummonsters die voor fysische en chemische meetprocedures is vastgelegd in NEN 7779 en voor microbiologische meetprocedures in ISO 19036.