Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 5 nov 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm is geschikt voor onderzoek van asbestverdachte locaties.

Deze norm is geschikt voor het afperken van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie bij baggerwerkzaamheden.

Informatie verkregen volgens deze norm, kan gebruikt worden om te bepalen wat de risico's op het gebied van arbeidshygiëne zijn.

Deze norm geldt binnen de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen die voor het waterkwaliteitsbeheer wordt gehanteerd. Voor rijkswateren staat de begrenzing van het waterkwaliteitsbeheer op de kaarten van bijlage III van de Omgevingsregeling. Voor regionale wateren volgt de begrenzing uit de legger van het waterschap. Voorafgaande aan het onderzoek moet een actueel vooronderzoek volgens NEN 5717 zijn uitgevoerd.