Hoofd Categorieën

Categorieën:
Commissie: Ordening van ondergrondse netwerken (349200)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 mei 2024
Zie meerZie minder
 

Deze NPR geeft een toelichting op het proces tussen alle partijen die betrokken zijn bij de inrichting en ordening van de ondergrond (zowel openbaar als particulier) voor wat betreft aan te leggen ondergrondse netten. Deze partijen richten het proces gezamenlijk in en leggen de bijbehorende verantwoordelijkheden vast.

Deze NPR is van toepassing op alle ordeningssituaties, waaronder nieuwbouw, herontwikkeling, reconstructie en uitbreiding. Het ordeningsproces is verdeeld in verschillende projectfasen, waarbij de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen en hun diverse rollen worden beschreven. De rollen kunnen per fase en per partij verschillend zijn.

Categorieën:
Commissie: Informatie en Documentatie (380046)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 mei 2024
Zie meerZie minder
 

NEN 2084 geeft een taxonomie van documenttypen. Opgenomen zijn de documenttypen die samenlevingsbreed worden gebruikt. Het is een basistaxonomie. Deze norm bevat 54 documenttypen met hun relaties.

Categorieën:
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 mei 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare gravimetrische analysemethoden voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste (gesuspendeerde) stoffen, het gehalte aan droge stof (indamprest) en de bepaling van de gloeirest van zowel de onopgeloste stoffen als de droge stof. Uit de bepaling van deze parameters kunnen ook het vochtgehalte (watergehalte) en het gloeiverlies worden berekend.

Het toepassingsgebied van deze norm betreft bodem, grond, afval, waterbodem, slib, slibhoudende producten, afvalwater, eluaten, oppervlaktewater, drinkwater en grondwater.

Categorieën:
Commissie: 302145 (Grafische symbolen)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 mei 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de weergave van veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen, installatietekeningen en in schema’s.

Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze tekeningen. De norm is van toepassing op tekeningen die deel uitmaken van:

a) de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, de indieningsvereiste volgens:

- het Bouwbesluit 2012;

- het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

b) brandveiligheid.

Deze norm is niet van toepassing op symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden en fysieke veiligheidssignalering in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Commissie: Beton (353039)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 mei 2024
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp hoort bij NEN 8005:2022.

NEN 8005:2022 moet worden gebruikt in samenhang met NEN-EN 206:2014+A2:2021.

In dit wijzigingsbladontwerp zijn wijzigingen verwerkt die voortkomen uit de nieuw gepubliceerde norm NEN-EN 197-6:2023, Cement – Part 6: Cement with recycled building materials.

Categorieën:
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft voorschriften voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande constructies of bestaande delen van fysiek aan te passen constructies in een verbouwsituatie vervaardigd uit ongewapend, gewapend en voorgespannen metselwerk.

Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 22 jun 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen of delen van gebouwen. Daarnaast beschrijft de norm de bepaling van specifieke luchtdoorlatendheid en de luchtdoorlatendheidscoëfficiënt. Deze norm is gebaseerd op NEN-EN-ISO 9972 en moet in samenhang daarmee worden gelezen. 

Commissie: Radioactiviteit – Toepassing en meten (390010)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 22 jun 2024
Zie meerZie minder
 

NEN 5648 beschrijft een methode voor de bepaling van het over de tijd gemiddelde omgevingsdosisequivalenttempo door ioniserende straling met momentaan aanwijzende apparatuur.

Categorieën: 91.040 Gebouwen
Commissie: Toegankelijkheid van gebouwen (351067)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2024
Zie meerZie minder
 

Dit document beschrijft de eisen, gebaseerd op de functionele eisen van NEN-EN 17210, op het gebied van toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. Dit document geeft technische prestatie-eisen en specificaties, en aanbevelingen, voor een toegankelijke en bruikbare gebouwde omgeving, volgens de Design for All/Universal Design-beginselen. In het document is aangegeven wat nodig is om aan deze beginselen te voldoen en zo een billijk en veilig gebruik voor een brede groep gebruikers mogelijk te maken.

Mensen die visueel beperkt zijn en meer informatie willen over het normontwerp, kunnen contact opnemen met toegankelijkheid@nen.nl. We sturen hen graag het normontwerp speciaal ontworpen voor mensen met een visuele beperking.