Hoofd Categorieën

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm is van toepassing op de beschrijving van (water)bodem, grondwater, grond en baggerspecie, inclusief de waarnemingsmethoden in het veld en de veldtesten voor milieukundig onderzoek.

Commissie: Laboratoriumanalysemethode chroom 6 in verflagen (390080)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van chroom-6 in monsters genomen van verfsystemen die op bestaande ondergrond zijn aangebracht (bijvoorbeeld volgens OGOS [1]).

Er wordt gebruikgemaakt van een basische ontsluiting, optioneel gevolgd door een clean-up met ionchromatografie. Aansluitend vindt een UV-detectie plaats op basis van een kleurreactie met difenylcarbazide.

De methode is van toepassing voor een concentratiegebied vanaf 10 mg/kg op basis van een standaard hoeveelheid in bewerking genomen monstermateriaal van 40 mg.

De monsterneming zelf valt buiten het toepassingsgebied. Wel worden er eisen gesteld aan het monster. Bij sommige monstersamenstellingen bestaat de mogelijkheid dat er geen valide resultaat kan worden gevonden door de storende invloed van deze samenstelling.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Biogasinstallaties (310255)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 aug 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het in en buiten gebruik stellen van biomassavergassingsinstallaties.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsblad bevat wijzigingen op NEN 2575-2:2012 en NEN 2575-2:2012/A1:2018.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp bevat wijzigingen op NEN 2575-3:2012, NEN 2575-3:2012/A1:2013 en NEN 2575-3:2012/A2:2018.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Kwaliteitsmanagement (400176)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 sep 2022
Zie meerZie minder
 

NPR 9021 beschrijft een aanpak voor het treffen van maatregelen om herhaaldelijke afwijkingen te voorkomen. Er wordt voornamelijk ingegaan op de corrigerende maatregel en minder op overige acties zoals genoemd in figuur A.1, zie bijlage A

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (in de rest van het document ‘bodem’ genoemd) en eventueel daaruit vrijkomende grond.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bronnen van bodemverontreinigingen en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem en partijkeuringen. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de strategie en hypothese bij de uitvoering van monsterneming, veld- en laboratoriumonderzoek.

Categorieën: Bouw
Commissie: Gebakken tegels, slipweerstand, bestratingsmaterialen (353012)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 sep 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eis ten aanzien van de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte of arbeidsruimte en de daarbij behorende bepalingsmethode.

De slipweerstand wordt geclassificeerd aan de hand van een dynamische wrijvingscoëfficiënt en geeft uitsluitsel over de stroefheid van oppervlakken.

De norm is van toepassing op beloopbare oppervlakken die geheel 'in het werk' zijn gemaakt of samengesteld. Het beloopbare oppervlak kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit een of meer producten, die elders zijn vervaardigd of ter plaatse zijn geproduceerd. Het oppervlak is al dan niet voorzien van een afwerklaag.

Met de in de norm voorgeschreven bepalingsmethode kan altijd, na het in gebruik nemen van het beloopbare oppervlak, de actuele slipweerstand worden gemeten en beoordeeld.

De methode kan op locatie en in het laboratorium worden uitgevoerd.

Met deze norm kan niet de duurzaamheid van de slipweerstand van beloopbare oppervlakken worden beoordeeld.

Categorieën:
Commissie: Conditiemeting (351264 )
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 okt 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 2767-2 bevat gebrekenlijsten waarmee bepaalde kenmerken van veelvoorkomende gebreken aan bouwdelen in gebouwen worden vastgelegd. Het gaat om de ernst van een gebrek, en in enkele gevallen om de intensiteit en/of de omvang van een gebrek. De gebrekenlijsten zijn gekoppeld aan bouwdelen volgens de basisstructuur die in NEN 2767-1 is vastgelegd.

In de gebrekenlijsten voor gebouwen wordt onderscheid gemaakt in de volgende disciplines:

bouwkunde (B);

werktuigbouwkunde (W);

elektrotechniek (E);

transporttechniek (T).

De gebrekenlijsten bevatten veelvoorkomende gebreken die van belang zijn voor het vaststellen van de technische staat (conditie) van een gebouw of bouwdeel. De gebreken die een relatie hebben met eventueel aanvullend uit te voeren facultatieve inspecties (zie bijlage C van NEN 2767-1), vormen een informatief onderdeel van deze gebrekenlijst. Ze worden ‘facultatieve’ gebreken genoemd.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 okt 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte kwaliteit van de waterbodem. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de hypothese van veld- en laboratoriumonderzoek.