77.150 Producten van non-ferrometalen

Commissie: Laboratoriumanalysemethode chroom 6 in verflagen (390080)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van chroom-6 in monsters genomen van verfsystemen die op bestaande ondergrond zijn aangebracht (bijvoorbeeld volgens OGOS [1]).

Er wordt gebruikgemaakt van een basische ontsluiting, optioneel gevolgd door een clean-up met ionchromatografie. Aansluitend vindt een UV-detectie plaats op basis van een kleurreactie met difenylcarbazide.

De methode is van toepassing voor een concentratiegebied vanaf 10 mg/kg op basis van een standaard hoeveelheid in bewerking genomen monstermateriaal van 40 mg.

De monsterneming zelf valt buiten het toepassingsgebied. Wel worden er eisen gesteld aan het monster. Bij sommige monstersamenstellingen bestaat de mogelijkheid dat er geen valide resultaat kan worden gevonden door de storende invloed van deze samenstelling.